Door lid te worden verklaren de leden zich akkoord met het hieronder opgesteld intern reglement van de Merksemse tennisclub (MTC) alsook om de GEDRAGSCODE TENNIS VLAANDEREN na te leven. 

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag – Tennis en Padel Vlaanderen

1. Toelating tot de terreinen
 • De terreinen mogen enkel betreden worden, nadat er een geldige reservatie gemaakt werd via het reserveringssysteem (zie verder).
  De reservering van een terrein is verplicht en geschiedt via het online-reserveringssysteem van TVl
  Ieder lid heeft zijn TVl-aansluitingsnummer en zijn paswoord nodig om te kunnen reserveren.
 • Ondanks een geldige reservatie mogen de terreinen niet betreden worden als er plassen liggen of als de ondergrond te nat is of door een andere technische onbeschikbaarheid van het terrein.
 • Tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor gravelterreinen.Reglementen – Tennis en Padel Vlaanderen
 • De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden die administratief in orde zijn bij TVl voor het lopende tennisseizoen.
2. Terreinreservatie is verplicht via uw TVl inlogprofiel (pc en/of app)
 • reservatie is mogelijk tot 14 dagen op voorhand
 • je kan slechts één maal reserveren, nadat je gespeeld hebt kan je opnieuw een terrein plannen
 • de speelduur per reservatie bedraagt max. 60 minuten
3. Na het tennissen moet je voor het nodige onderhoud zorgen
 • De terreinen dienen geveegd te worden met het sleepnet dat op elk terrein aanwezig is, dit moet op de voorziene plaats terug gehangen worden
 • Bij droogte moet je de terreinen sproeien.
 • Het veld moet netjes worden achtergelaten : geen drinkbusjes, etensresten, papier of persoonlijke bezittingen laten liggen !
4. Huisdieren
 • op het terras worden huisdieren toegelaten, echter nooit zonder toezicht
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn huisdier
5. Roken
 • Sinds januari 2007 is het verboden te roken (inclusief E-sigaretten) in de cafetaria en op de terreinen
6. Drugs
 • Gebruik van drugs of doping op de club is verboden
7. Gebruik smartphone en fotoapparaten in de kleedkamers
 • Het gebruik van smartphone of andere fotoapparaten in de kleedkamers is te allen tijde verboden
8. Grensoverschrijdend gedrag 
 • Het is iedereen verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
 • Een lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 • Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de Raad van Bestuur.
 • Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman.
 • Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
 • in afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan het bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
9. Privacy – GDPR
 • Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens van kracht.
 • Ook onze club werkt volledig conform de nieuwe GDPR/AVG -privacywetgeving.
 • GDPR, General Data Protection Regulation / AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Het betreft een nieuwe regelgeving rond privacy die ervoor wil instaan dat de gegevens van de leden niet misbruikt worden.
  In dit verband hebben we onze privacyverklaring uitgewerkt.
 • In deze PRIVACYVERKLARING staan alle bepalingen m.b.t. het verwerken van de persoonsgegevens van de aangesloten leden. 
  Al onze aangesloten leden zijn op de hoogte gebracht van deze nieuwe wet en de gevolgen.
  Met onze nieuwsbrieven informeren we onze leden over onze clubwerking en onze activiteiten.
 • Leden die deze nieuwsbrieven per e-mail als storend ervaren, dienen met de club contact op te nemen.
  Ook indien er vragen zijn over de bescherming van uw persoonsgegevens bij onze club, aarzel dan niet de club te contacteren via info@merksemse-tc.be
10. Portretrecht
 • Lid worden bij de Merksemse tennisclub vzw geeft de club de toelating, om tijdens activiteiten, foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren op onze communicatie kanalen, behoudens schriftelijk bezwaar van het lid in kwestie.
11. FairPlay
 • Alle leden gedragen zich sportief en loyaal tegenover hun tegenstrever, clubgenoten en andere gasten, zowel op als naast het terrein
12. Wijzigingen
 • Het bestuur heeft het recht dit reglement te allen tijde te wijzigen
 • Elke wijziging zal bekend gemaakt worden via mail en andere communicatie kanalen en zal ook worden uitgehangen in het clublokaal.
13. Onvoorziene omstandigheden
 • Het bestuur behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen en te beslissen.

laatste wijziging, 8 februari 2024