Door lid te worden verklaren de leden zich akkoord met het hieronder opgesteld intern reglement van de Merksemse tennisclub (MTC) alsook om de GEDRAGSCODE TENNIS VLAANDEREN na te leven. 
1. Toelating tot de terreinen
 • De terreinen mogen enkel betreden worden, nadat er een geldige reservatie gemaakt werd via het reserveringssysteem (zie verder).
  De reservering van een terrein is verplicht en geschiedt via het online-reserveringssysteem van TVl
  Ieder lid heeft zijn TVl-aansluitingsnummer en zijn paswoord nodig om te kunnen reserveren.
  INFO TERREINRESERVATIE
 • Ondanks een geldige reservatie mogen de terreinen niet betreden worden als er plassen liggen of als de ondergrond te nat is of door een andere technische onbeschikbaarheid van het terrein.
 • Tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor gravelterreinen.
 • De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden die administratief in orde zijn bij TVl voor het lopende tennisseizoen.
2. Terreinreservatie is verplicht via uw TVl inlogprofiel (pc en/of app)
 • reservatie is mogelijk vanaf de 14e dag tot max. 15 min vóór speeldatum/uur
 • de speelduur per reservatie bedraagt max. 60 minuten
3. Bij het beëindigen van uw speelperiode moet je zorgen dat het terrein geveegd en indien nodig ook gesproeid wordt.
 • De terreinen dienen geveegd te worden met het sleepnet dat op elk terrein aanwezig is.
 • Daarna wordt het sleepnet op de voorziene plaats terug gehangen.
  Het is verplicht het terrein in een onberispelijke staat achter te laten.
 • Dit wil zeggen geen drankbusjes, etensresten, papier of persoonlijke bezittingen laten liggen.
4. Huisdieren
 • op het terras worden huisdieren toegelaten, echter nooit zonder toezicht.
 • De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn huisdier.
5. Roken
 • Sinds januari 2007 is het verboden te roken (inclusief E-sigaretten) zowel op de terreinen als in het clublokaal.
6. Drugs
 • Gebruik van drugs is verboden in en op alle infrastructuur van de club
7. Gebruik smartphone en fotoapparaten in de kleedkamers
 • Het gebruik van smartphopne of andere fotoapparaten in de kleedkamers is te allen tijde verboden.
8. Grensoverschrijdend gedrag 
 • Het is iedereen verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
 • Een lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 • Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de RvB.
 • Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman.
 • Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
 • in afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan het bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
9. Privacy – GDPR
 • Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens van kracht.
 • Ook onze club werkt volledig conform de nieuwe GDPR/AVG -privacywetgeving.
 • GDPR, General Data Protection Regulation / AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Het betreft een nieuwe regelgeving rond privacy die ervoor wil instaan dat de gegevens van de leden niet misbruikt worden.
  In dit verband hebben we onze privacyverklaring uitgewerkt.
 • In deze PRIVACYVERKLARING staan alle bepalingen m.b.t. het verwerken van de persoonsgegevens van de aangesloten leden. 
  Al onze aangesloten leden zijn op de hoogte gebracht van deze nieuwe wet en de gevolgen.
  Met onze nieuwsbrieven informeren we onze leden over onze clubwerking en onze activiteiten.
 • Leden die deze nieuwsbrieven per e-mail als storend ervaren, dienen met de club contact op te nemen.
  Ook indien er vragen zijn over de bescherming van uw persoonsgegevens bij onze club, aarzel dan niet de club te contacteren: info@merksemse-tc.be 
10. Portretrecht
 • Lid worden bij de Merksemse tennisclub vzw geeft de club de toelating, om tijdens activiteiten, foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren, behoudens schriftelijk bezwaar van het lid in kwestie.
11. FairPlay
 • Alle leden gedragen zich sportief en loyaal tegenover hun tegenstrever, clubgenoten en andere gasten, zowel op als naast het terrein.
12. Wijzigingen
 • Het bestuur heeft het recht dit reglement te allen tijde te wijzigen
 • Elke wijziging zal bekend gemaakt worden via mail, clubblad en andere kanalen en zal ook worden uitgehangen in het clublokaal.
13. Onvoorziene omstandigheden
 • Het bestuur behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen en te beslissen.

laatste wijziging, 25 april 2020

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment